१८ आश्विन २०७४, बुधबार ०७:१०१८ आश्विन २०७४, बुधबार ०७:१०

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पाठ्यक्रम

क्र.स. पद तह पाठ्यक्रम १. कनिष्ठ हायक ३ डाउनलोड २. सहायक ४ डाउनलोड ३. वरिष्ठ सहायक ५ डाउनलोड ४. सहायक प्रबन्धक ६ डाउनलोड क्र.स. पद श्रेणी तह पाठ्यक्रम १. लेखापाल …