News & Events

NOBEL PRIZE FACTS
Company Contact
नाेवेल पुरस्कारको स्थापनाना १९०१
नोवेल पुरस्कार वितरण हुने विधाहरु ६ (शान्ति, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र  र साहित्त्य)
हाल सम्म प्रदान गरिएको नोवेल पुरस्कारको संख्या ५९०
हाल सम्म नोवेल पुरस्कार पाउने व्यक्तीहरुको संख्या  ९३५
हाल सम्म नाेवेल पुरस्कार पाउने महिलाको संख्या ५१ जना (५२ पटक म्याडम क्युरी दुई पटक)
हाल सम्म नोवेल पुरस्कार पाउने संस्थाको संख्या २४ संस्था (२७ पटक-ICRC ले ३ पटक पाएको छ)
सबै भन्दा कम उमेरको नोवेल विजेता मलाला युसेफजाई पाकिस्तान (१७वर्षकाे उमेरमा)