Advertisement

लोक सेवा आयोगद्धारा खरिदार २०७४ को विज्ञापन

खरिदार २०७४ विज्ञापन

कृषी विकास बैकको विज्ञापन

 

वाणिज्य बै‌कको विज्ञापन

नेपाल प्रहरीमा पद पुर्तिको विज्ञापन २०७४-४-३१

विज्ञापन न पद खुल्ला अमर सहिद आ.ज. मधेशी महिला दलित पि.क्षे जम्मा ०७४/०७५/०१   प्रहरी निरीक्षक ४९ २ १२ १२ ८ ६ २ ९१ ०७४/०७५/०२   प्रहरी सहायक निरीक्षक १६९ ६ ४४ ३९ २८ २१ ७ ३१४ ०७४/०७५/०३   प्रहरी जवान ४१४ १५ १०८ ९४ ६८ ५१ १७ ७६७ फारम भर्ने अन्तिम मिति २०७४ असोज […]